Regulamin konkursu FIT W KAŻDYM ROZMIARZE

Regulamin konkursu “FIT W KAŻDYM ROZMIARZE”

 

Definicje:

Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

1. „Organizator” – WYSZCZUPLAJĄCA.PL, z siedzibą w Łodzi, al. Piłsudskiego 135d, 92-318.

2. „Regulamin” – niniejszy Regulamin Konkursu, wiążący dla Organizatora, Komisji Konkursowej oraz Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki Konkursu, w szczególności określając warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, Komisji Konkursowej oraz prawa i obowiązki Uczestników w związku z ich udziałem w Konkursie.

3. „Konkurs” – Konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą „Pomysł na shapewear” organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu.

4. „Serwis” – społecznościowy serwis internetowy pod domeną www.facebook.com (zamiennie „Serwis Facebook”).

5. „Fanpage” – profil publiczny (https://www.facebook.com/WyszczuplajacaPl/) marki WYSZCZUPLAJĄCA.PL w Serwisie.

6. „Uczestnik/Uczestniczka” – użytkownik sieci Internet, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu, w szczególności w § 4 Regulaminu.

7. „Praca Konkursowa” – wykonania zadania przez Uczestnika na zasadach sprecyzowanych w § 6 Regulaminu, którego ocena przez Komisję Konkursową prowadzi do wyłonienia Laureatów Nagród.

8. „Nagrody” – przewidziane w Konkursie Nagrody, opisane w § 8 Regulaminu.

9. „Laureaci ” – zwycięzcy Konkursu.

10. „Komisja Konkursowa” - powołana przez Organizatora komisja w składzie 3 (trzech) osób.

11. „Dane Osobowe” - dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926), tj. informacje dotyczące Uczestnika określone w § 5 w zw. z § 9 ust. 2 Regulaminu przetwarzane przez KARAMBA wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie.

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady Konkursu określone są w Regulaminie zamieszczonym na Fanpage.

2. Konkurs zostanie zrealizowany za pośrednictwem Internetu, Fanpage.

3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy administrowany, ani powiązany z Serwisem Facebook. Informacje udostępniane w ramach Konkursu nie są udostępniane Serwisowi Facebook. Informacje, które są udostępniane, będą wykorzystane wyłącznie w celu i na zasadach, opisanych w § 5 Regulaminu. Serwis Facebook stanowi jedynie medium komunikacji w zakresie Konkursu, tym samym przystąpienie do Konkursu stanowi jednocześnie oświadczenie Uczestnika Konkursu, iż zwalnia Serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem/nieprzeprowadzeniem Konkursu.

4. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu.

5. Informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych w szczególności zamieszczane na Fanpage mają jedynie charakter pomocniczy; zakres uprawnień i obowiązków Uczestnika, Organizatora oraz Koordynatora określa Regulamin.

6. Zasady ustalania wyników Konkursu oraz przyznawania Nagród opisane są w § 6 - § 7 Regulaminu.

7. Niniejszy Konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora, nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

 

 

§ 2. Zasady ogólne, obszar

1. Konkurs jest kierowany do użytkowników Serwisu Facebook.

2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny, z uwzględnieniem postanowień ust. 1 powyżej.

3. Każdy z Uczestników Konkursu może opublikować dowolną liczbę Pracy Konkursowej.

4. Każdy z Uczestników Konkursu, bez względu na ilość przesłanych prac, może otrzymać nie więcej niż 1 (słownie: jedną) Nagrodę.

 

 

§ 3. Termin

1. Konkurs odbywa się od 13 WRZEŚNIA do 15 WRZEŚNIA 2019 roku do godziny 23:59.

2. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie (Prace Konkursowe) przyjmowane będą w okresie trwania Konkursu, opisanym w ust. 1 powyżej.

3. Wyłonienie przez Komisję Konkursową Laureatów nastąpi do 17 WRZEŚNIAr.

4. Ogłoszenie wyników Konkursu (Laureatów Nagród) nastąpi w terminie opisanym w ust. 3 powyżej w drodze komentarza pod postem konkursowym oraz osobnego postu zamieszczonego na Fanpage.

 

 

§ 4. Uczestnictwo w Konkursie

1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.

2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią postanowień ust. 4 poniżej.

 

3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna - będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny - która zapozna się z niniejszym Regulaminem, spełniająca łącznie następujące warunki:

a) posiada adres do doręczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

b) najpóźniej w chwili zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c) posiada dostęp do Internetu, w tym do Serwisu Facebook;

d) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała postanowienia Regulaminu;

e) wyraziła zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Uczestnika na rzecz WYSZCZUPLAJĄCA.PL w zakresie określonym w Regulaminie.

 

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, Koordynatora i Komisji Konkursowej, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo.

 

 

§ 5. Dane osobowe

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik na mocy odrębnych oświadczeń woli wyraża zgodę na:

a) przetwarzanie przez wyszczuplająca.pl swoich Danych Osobowych w celach związanych z realizacją Konkursu oraz dostarczeniem Nagrody,

b) opublikowanie imienia i nazwiska Uczestnika jako Laureata na Fanpage,

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku z Konkursem na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

3. Administratorem danych jest wysszczuplająca.pl. Zakres i cel przetwarzania określa ww. umowa.

4. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

5. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych Danych Osobowych uniemożliwia udział w Konkursie lub będzie podstawą niewydania Nagrody.

 

 

§ 6. Zgłoszenie udziału w Konkursie /Praca Konkursowa

 

1. Aby dokonać zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, należy:

umieścić Pracę Konkursową w komentarzu pod postem zamieszczonym przez Organizatora na Fanpage komunikującym o Konkursie.

 

2. Praca Konkursowa zgodnie z założeniami Konkursu stanowić powinna autorską (Uczestnika) odpowiedź w dowolnej formie zdjęcia lub tekstu, na pytanie zadane przez Organizatora.

 

3. Uczestnik może dokonać w Konkursie dowolną liczbę zgłoszeń w trakcie trwania konkursu w sposób wskazany w ust. 1 powyżej.

 

4. Kategorycznie zabronione jest zgłaszanie do udziału w Konkursie Prac Konkursowych zawierających jakiekolwiek treści o charakterze bezprawnym, naruszających obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających wulgaryzmy, treści pornograficzne, pochwalające faszyzm, nazizm, komunizm, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób, w tym autorskie prawa majątkowe. Naruszenie postanowień ustępu poprzedzającego skutkuje dyskwalifikacją Uczestnika.

 

5. W przypadku, gdy Praca Konkursowa przedstawiać będzie wizerunek lub inny element umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby (Uczestnika lub innej osoby) Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku umieszczonego w Pracy Konkursowej dla celów Konkursu, zgodnie z zapisami Regulaminu i jest zobowiązany przed nadesłaniem Pracy Konkursowej na Konkurs, uzyskać stosowne zgody od osób przedstawionych w Pracy Konkursowej na rozpowszechnianie wizerunku, przedstawionego w Pracy Konkursowej nadesłanej na Konkurs dla celów niniejszego Konkursu. Zgłoszenie Pracy Konkursowej do udziału w Konkursie oznacza – w związku z formą Konkursu - udzielenie Organizatorowi licencji na korzystanie z przedmiotowej Pracy Konkursowej przez Organizatora i Koordynatora wraz z prawem do udzielenia dalszej sublicencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez odpłatności na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet w szczególności nieograniczone rozpowszechnianie na Fanpage, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i remitowanie.

 

6. Na podstawie przepisu art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega sobie własność oraz nabycie – z chwilą wydania Nagrody - praw autorskich do zgłoszonych w Konkursie i nagrodzonych Prac Konkursowych bez ograniczeń co do czasu i terytorium a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Laureat) odstępuje Organizatorowi (przenosi na Organizatora) wszelkie prawa do Pracy Konkursowej na wszelkich znanych polach eksploatacji.

Uznaje się, że wynagrodzenie za powyższe przeniesienie zawiera się w wartości otrzymanej Nagrody w Konkursie. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku do Organizatora i jego następców.

 

7. Odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z Pracą Konkursową ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał zgłoszenia Pracy Konkursowej do Konkursu.

 

§ 7. Tryb wyłonienia Laureatów Nagród

1. Komisja Konkursowa spośród Uczestników Konkursu wyłoni 1 (słownie: jednego) Laureata Konkursu – autora Pracy Konkursowej, z najciekawszym (najbardziej kreatywnym) i prawidłowo wykonanym zadaniem, zadanym przez Organizatora konkursu.

 

2. Warunkiem otrzymania Nagrody, jest podanie adresu e-mail, do jej wysyłki.

 

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla Uczestników Konkursu przy czym nie wyłącza to prawa Uczestnika do dochodzenia swych roszczeń na zasadach ogólnych odpowiedzialności odszkodowawczej.

 

§ 8. Nagrody

1. W Konkursie przewidziano Nagrodę dla 1 (słownie: jednego) Laureata.

2. Nagrodą w Konkursie jest TYGODNIOWA DIETA OD BIO-FORMA Gabinet Biorezonansu i Dietetyki

§ 9. Wydanie Nagrody

1. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w sposób i terminie wskazanym w § 3 ust. 4 Regulaminu.

 

2. Laureat Konkursu jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej przesłać dane niezbędne do przekazania Nagrody, to jest: imię i nazwisko oraz numer, adres e-mail w wiadomości prywatnej do Fanpage.

 

3. Bezskuteczny upływ terminu opisanego w ust. 2 niniejszego paragrafu skutkuje utratą uprawnienia do Nagrody przez Laureata, który nie wypełnił warunków wydania Nagrody, opisanych w ust. 2 powyżej - w takim przypadku Nagrody niewydane ulegają przepadkowi na rzecz Organizatora. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród, ani też prawo do zamiany Nagród na inną rzecz lub gotówkę.

 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Laureata Konkursu błędnych danych. Niemożliwość wyegzekwowania danych od Uczestnika lub podanie przez Uczestnika błędnych danych, skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.

 

§ 10. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie e-mail na adres sklep@wyszczuplajaca.pl lub w formie pisemnej listem poleconym pod adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od daty publikacji wyników Konkursu.

 

2. O zachowaniu terminu opisanego w ust. 1 niniejszego paragrafu decyduje data nadania reklamacji.

 

3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą uwzględniane.

4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z postanowieniami ust. 5 poniżej, oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.

5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiedniej do formy reklamacji tzn. bądź w formie e-mail zwrotnego bądź listem poleconym.

6. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne przy czym nie wyłącza to prawa do dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na zasadach ogólnych odpowiedzialności odszkodowawczej.

 

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Pełna treść Regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie internetowj Organizatora, a link do niego zostanie podany w Serwisie Facebook oraz w siedzibie Organizatora.

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Konkursu w trakcie jego trwania w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie dotyczącym Regulaminu.

4. Organizator zapewnia, iż wszelkie spory i roszczenia majątkowe, które mogą powstać pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami w związku z treścią lub wykonaniem niniejszego Konkursu, będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie i z wykorzystaniem wszelkich dostępnych zasad i technik mediacji. W szczególności Organizator składa zapewnienie o gotowości i dyspozycyjności jej przedstawicieli do podjęcia i prowadzenia rozmów mających na celu zawarcie porozumienia w ciągu pierwszych 10 dni od daty ujawnienia się sporu. W przypadku gdy zawiodą próby polubownego załatwienia sporu Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia swych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WYSZCZUPLAJĄCA.PL, AL. PIŁSUDSKIEGO 135 D, 92-318 ŁÓDŹ, NIP 7282808052.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

- Przeprowadzenia konkursu.

- Wyłonienie zwycięzców konkursu oraz publikacja ich imienia i nazwiska na fanpage’u nie MAPA.

- Ewentualna wysyłka danych do kuriera w celu wysłania nagród konkursowych.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas trwania konkursu do momentu wysyłki nagród do laureatów konkursu, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji celów wskazanych w pkt 2, 3.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl